کادر اداری و اجرایی  
امرالله کوهی                             معاونت آموزشی
جعفر غزالی                               معاونت آموزشی
                                               معاونت پرورشی
فریدون جوانبخت                               معاون اجرایی
سیدمهدی هاشمی                               معاون اجرایی
داریوش افضل                                   کتابدار
آقای     حیدری                               حسابدار